Integrerad styrning och samverkan

Nå er digitala vision genom en
fungerande styrning och samverkan

Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter som ändrar medborgarnas och kundernas beteenden. Samtidigt ökar förväntningarna på skräddarsydd och lättillgänglig service.

För att möta de nya behov som digitaliseringen skapar, krävs en styrstruktur som hänger med i utvecklingen. Dessutom ställer det krav på att organisationen har rätt förmågor och en organisering som möjliggör god samverkan och rätt prioriteringar.

Baserat på våra erfarenheter kräver all styrning god balans mellan stabilitet och utveckling. Den behöver kunna hantera snabba omprioriteringar utan att äventyra regelefterlevnad och säkerhet.

Våra brett certifierade och erfarna konsulter stöttar er i att utveckla eller vidareutveckla en styrning och samverkan anpassad till er organisations behov.

Våra tjänsteområden

 

Behovet av anpassad styrning och samverkan existerar överallt i en organisation och kan dessutom vara olika i olika delar av organisationen. Här kan du läsa om de områden vi har lång erfarenhet inom:

Integrerad styrning

Sammanhållen styrning av organisationens olika styrformer

Portföljstyrning

Säkerställ rätt prioritering och resursanvändning mellan olika uppdrag

Målstyrning

Skapa, styr och engagera er organisation kring mål som levererar tydliga värden

Objekt- och förvaltningsstyrning

Organisera och styr er it-förvaltning utifrån ett verksamhetsperspektiv och samordnad styrning av både förvaltnings- och utvecklingsuppdrag. 

Kompetens och bemanning

Vi rollsätter med våra konsulter i både objekt- och linjeorganisationer och skapar ökad kunskap genom att leda workshop, aktiveringsaktiviteter samt hålla utbildningar

Behovsanpassat

Vi anpassa oss utifrån era behov. Tidigare uppdrag har handlat om leverantörsstyrning, tjänstestyrning, projektledning- och styrning, informationssäkerhet och ledarskap.

Syftet med en modern styr- och samverkansstruktur

 

  • Skapar ordning och reda och en balans mellan förvaltning och utveckling. Det hjälper även till att få  en tydligare ansvarsindelning.
  • Hjälper till att prioritera och möjliggör att varje nivå får förmågan att fatta beslut inom sitt område och hantera sina olika planeringshorisonter.
  • Effektiviserar behovs- och resurshantering för både utveckling och förvaltning av verksamheten. Det ökar dessutom möjligheten att ta hand om det oförutsedda.
  • Kompletterar linjen och hjälper till att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan avdelningar och olika enheter. 
  • Skapar en behovsdriven organisering genom att engagera rätt personer för rätt uppdrag vid rätt tidpunkt.

Vi hjälper er i varje steg

 

Oavsett om ni har en styr- och samverkanstruktur på plats eller inte hjälper vi er på vägen. 

Vi hjälper till i alla steg och utgår ifrån vart i processen ni befinner er - från analys och design till aktivering och förbättring samt den långsiktiga och löpande förvaltningen. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation där vi går igenom era behov och kommer med ett förslag.

Hör av dig så berättar vi mer.

Analys

Vi tar reda på vart ni befinner er och ur styrningen fungerar idag och vilka behov som finns för att styra mot den digitala visionen och målen. 

Design

Vi tar fram ett förslag och utformar en struktur som passar er organisations behov. Kanske behöver vi skruva på en nuvarande struktur eller skapa en helt ny.

Aktivering

En styr- och samverkanstruktur får ingen effekt utan att den aktiveras. Här krävs en tydlig plan och rätt styrning. Våra konsulter stöttar era medarbetare eller kan själva kliva in i en aktiverande roll om det behövs. 

Förbättring

Trots planer och en fungerande struktur kommer förbättringar och utveckling alltid behöva ske. Allt rör sig och förändras och en styr- och samverkanstruktur behöver följa organisationens utveckling. 

Fem frågor att ställa inför nästa iteration av pm3

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss