pm³ på fem minuter

pm³ är en styrmodell med sin grund i systemförvaltningen men som över tid utvecklats till en modell som används för styrning av verksamhetsutveckling i stort. En gemensam styrning och uppföljning av hela uppdragsportföljen, förvaltning och utveckling ger organisationer ökat kundvärde och stora konkurrensfördelar. pm³ säkerställer en strukturerad och effektiv styrning av hela uppdragsportföljen.

pm³ i ett sammanhang

Att välja pm³ innebär att modellen måste tillämpas. pm³ kan tillämpas inom ett område eller på helheter. Oavsett måste pm³ integreras med andra styrmodeller och
arbetsformer såsom t.ex. ledningssystem, linjestyrning, ekonomistyrning, portfölj- och projektstyrningsmodeller, ITIL och agila arbetsmetoder.
Tillsammans med organisationens övriga ramverk för styrning skapar pm³ förutsättningar för en effektiv styrning av verksamhetsutveckling som inkluderar såväl förvaltning och utveckling som verksamhets- och it-utveckling. pm³ skapar också förutsättning för effekthemtagning i en struktur som är stabil över tid.

Vilka möjligheter finns med pm³?

Ni gör rätt saker

Helhetssyn, transparens och tydlig prioritering leder till ökad verksamhetsnytta. Övergripande verksamhetsmål styr förvaltnings- och utvecklingsarbetet och fokus flyttas från tekniska lösningar till att skapa nytta i verksamheten. Förändringar i förutsättningar och omvärld hanteras löpande utan att tappa styrbarhet.

Rätt stöd till verksamheten

Verksamhets- och it-utveckling är sammankopplat. Styrning sker genom samverkan och ett fåtal ansvarsroller säkrar prioritering mellan olika verksamhetsbehov.

Effektivt resursnyttjande

Ökad förmåga att planera och prioritera säkerställer att ni inte uppfinner hjulet igen och att saker inte faller mellan stolarna. Genom rätt fokus kan ni minska dubbelarbete, spara pengar samt öka möjligheten till konsolidering och återanvändning.

Bättre arbetsmiljö

Med ordning och reda, gemensamma principer, strukturer och processer ökar förutsägbarheten och möjligheten att utföra ett bra arbete – med glädje!

Samverkan och samstyrning som grund för att lyckas

pm³ bygger på samverkan mellan verksamhetsparter och it-parter för att säkerställa att verksamhets- och it-utveckling hänger samman. I grunden utgår pm³ från verksamhetsperspektivet vilket möjliggör styrningen utifrån ett tvärfunktionellt perspektiv.  pm³ är en modell som möjliggör styrning av både förvaltning och utveckling med hjälp av gemensam styrning och prioritering. Samverkan hanteras strukturerat på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå samtidigt som tydlighet i ansvarsfördelning och kommunikationsvägar skapas. Genom en organisering enligt pm³ skapas förutsättningar för att omhänderta såväl den digitala agendan som säkerställa ett strukturerat arbete kring t.ex. informationssäkerhet och GDPR.

Vikten av målstyrning

Det är en framgångsfaktor i alla organisationer att säkerställa att vi gör rätt saker. Det ökar konkurrenskraften och garanterar att vi använder våra resurser på bästa sätt. Nyckeln för att lyckas med detta är målstyrning som innebär att det finns en röd tråd mellan organisationens strategiska verksamhetsmål och det operativa görandet. I pm³ fokuseras målstyrning vilket säkerställer att vi gör rätt saker utifrån medvetna val. pm³ ökar också möjligheten till transparens och förutsägbarhet.

Vill du veta mer om pm3?

Kontakta oss hos På AB som äger och utvecklar modellen om du vill veta mer om vad pm³ kan göra för din organisation!

Start typing and press Enter to search

På AB använder cookies. För att kunna använda webbplatsen fullt ut behöver du godkänna detta. Läs vår integritetspolicy med information om cookies och hur du gör om du inte vill acceptera.