5 tankar om pm3 som stöd för verksamhetsutveckling 

Vi befinner oss i ett tekniskt paradigmskifte av sällan skådat slag samtidigt som omvärlden ger flera olika osäkerhetsfaktorer. Det är begripligt att man som både person och organisation söker trygghet och stabilitet i detta läge. Vi vill med denna artikel uppmuntra till just trygghet och stabilitet men inte genom att hålla i det som var, utan genom att titta framåt. Tillit och förtroende har kommit att bli ett kapital som fördelat på nytt sätt i samhället, dels med hjälp av olika tekniska plattformar, dels på grund av inkommande generation som drivs av andra värderingar och definitivt en digital kompetens.  

Att arbeta med verksamhetsutveckling kan liknas vid att dirigera en harmoniorkester. Alla instrument behövs för samklang och harmoni men det behövs också ledning, alltså en dirigent. Nedan bjuder vi på fem tips för att just er orkester, alltså organisation, ska bli riktigt bra. 

 

1. Hur får man koll på sin data?

När det kommer till digital verksamhetsutveckling är er data er bästa tillgång. Det spelar egentligen inte så stor roll vilket verktyg eller vilken tillämpning ni väljer, med ordning på grunddata så blir det enklare att applicera ny teknik i den takt ni önskar. Genom att ha koll på er data, strukturmässigt och regulatoriskt så investerar ni både nu och i framtiden.  

Med stöd av pm3 som ramverk skapas förutsättningar för att er data nyttjas i linje med era målsättningar inom hela organisationen, både för nyutveckling och vidmakthållande. 

 

2. Styrning och ledning i en digital tid 

Så enkelt och svårt på samma gång. Självklart måste någon bestämma men när det rycker i organisationen från flera håll samtidigt kan det vara utmanande. Inte minst då verksamheten behöver digitaliseras. Genom att nyttja en tvärfunktionell ansats skapar man en mer solid bas som tål de snabba förändringarna i omvärlden. Och det ger en garanterad kontroll på budgeten.  

Genom att pm3 nyttjar en gemensam semantik och tydlig fördelning av ansvar blir styrningen mer effektiv när det kommer till organisationens olika digitala ansvarsområden (objekt). 

 

3. Förenkling i arbetsuppgifter

Många yrkesroller är helt inlåsta bakom administrativa murar. En väl genomförd digital verksamhetsutveckling förenklar och frigör kapacitet. Så människor får göra det som var tänkt. Men det ställer också krav på sammanhållen struktur, en annan resursallokering och helhetssyn. Att förenkla betyder mer än att ta bort, det ger möjlighet till nutida anpassning. 

När man arbetar med pm3 finns ett tydligt direktiv att också avveckla insatser och system som inte längre fyller en funktion. På så vis bidrar pm3 till aktualisering och tydlig prioritering. 

 

4. Samhandling i stället för samverkan

Man brukar av tradition prata om samarbete och inte minst vikten av samarbete i våra organisationer och företag. Genom att fokusera på tvärfunktionell samhandling sätter vi ett högre fokus på verkställighet med nya gränssnitt. Men det visar också på betydelsen av att ha definierade former för hur detta ska gå till. 

Att flytta fokus från att samverka till att samhandla kan tyckas låta banalt men det är inte alltid så enkelt. Genom pm3 skapas tydliga beslutsprocesser som bygger på tvärfunktionalitet så att verkställigheten kan ökas inom organisationen. 

 

Ökad digital mognad skapar nytta för verksamheten

Genom rätt uppföljning kan man bedöma om organisationen är digitalt mogen. Det bygger på vår förmåga att tillgodogöra oss de digitala nyttorna som i sin tur vilar på tillämpning av teknik i kombination med rätt styrning och ledning. En digitalt mogen organisation blir, rätt hanterad mer resilient, effektiv och inte minst mer attraktiv för inkommande generationer. 

Vi behöver gå framåt med både människa och organisation i den digitala omställning som pågår. Genom att tillämpa pm3 som ramverk ger man förutsättningar för ökad nytta och digital mognad. Genom tvärfunktionalitet och anpassning skapar pm3 även frihet och kreativitet, vilket i sin tur bygger tillit och förtroendekapital.