5 tankar om pm3 som stöd för livscykelhantering 

Digitaliseringen går idag i en rasande fart. Nya möjligheter för organisationer att verksamhetutveckla, effektivisera och modernisera glimtas i horisonten samtidigt som många organisationer kämpar med utmaningar kopplat till att digitalisering och realisering av ny teknik.  Varför är det så?

Hos På AB resonerar vi att det förändringar vi ser i samhället går att bemöta genom att aktivt jobba med verksamhetsbehov, utveckling och avveckling av systemstöd och processer genom pm3 som redskap för att skapa struktur och  kontroll över de flöden som rör verksamhetsbehov i förändring.  

Är livscykelhantering viktigt i organisationer?

Svar: Ja, väldigt

Livcykelhantering inom organisationer reflekterar organisationers förmåga att samla in behov, utvärdera och agera på förändringar i nuvarande och kommande behov verksamheten har. Genom pm3 skapar vi oss förmåga att använda en väl beprövad metod för styrning från behovsanalys till effekthemtagning.

Vi ser livscykelhantering som en process inom objektorganisationer för att kunna arbeta tillsammans med nyckelpersoner från både verksamhet och IT.

Objektstrukturen inom pm3 skapar förutsättningar för samverkan mellan olika kompetensområden att ta bättre beslut kopplat till diverse verksamhetsflödens utformning och utveckling.

Hur kan organisationer hantera föränderlighet i behov och teknik?

Svar: Genom struktur och planering

Den takten som utveckling av både behov och teknik rör sig i ute i organisationer ställer ofta till med oreda. Inte minst när det gäller att hålla sig ifrån att generera skuld i både teknik och funktionalitet. Genom att bryta ner aktiviteter kopplat till olika värdeflöden i verksamheten använder vi inom pm3 objektplanering som verktyg. Det används för att hålla koll på verksamhetsbehoven och planera insatser för att utveckla, upphandla och vidmakthålla ändamålsenlig teknik samt verksamhetsprocesser.

  

Hur hanterar vi klyftan mellan teknik och verksamhet?

Svar: Genom samverkan

Många organisationer har utmaningar kopplat till att knyta an verksamhetens behov och utveckling av ny teknik. I pm3 bemöter vi den utmaningen genom att ha en struktur som bygger på samverkan mellan verksamhetspersoner och teknikpersoner i olika nivåer och forum.

En aktiv dialog mellan parter behövs för att styra mot gemensamma mål och visioner men behövs även på olika nivåer. Pm3 bidrar med tydliga beskrivningar av roller och ansvarsområden inom objektstrukturen vilket förenklar beslutshantering samt väver samman verksamhetsperspektivet och it-perspektivet genom samarbete inom verksamhetsområden.

Vad menar vi med att se avveckling som värdegenerator?

Svar: Genom planering

Ett sätt att hantera förändring i organisationer är genom innovation och uppdatera gamla system och arbetssätt till ny teknik. Detta i sig är viktigt men det läggs betydligt mindre fokus på avveckling av gammal teknik och system. Pm3:s koncept kopplat till budgetering och verksamhetsplanering möjliggör för verksamheter att genom planer och resurssättning fokusera insatser för upphandling och utveckling av initiativ men även avveckling.

Genom att strukturerat planera för avveckling kan verksamheter undgå kostsamma licensavgifter och plågan med att behöva arbeta i flera system i ett verksamhetsflöde. Genom pm3 kan vi föra en nära dialog med verksamheten om behovet som finns kopplade till teknikkomponenter samt gemensamt planera hur avveckling av system ska gå till, därav också förebygga problematik i avveckling av äldre system som kan leda till försenad eller utebliven nytta.

Pm3 är en modell som styr från behov till effekthemtagning och lämpar sig väl för att planera insatser i respektive fas av livscykehantering och därmed även genererar ekonomiska och arbetsmässiga vinster.  

Hur möter vi utmaningar med livcykelhantering inom organisationer?

Svar: även det genom samverkan 

Verksamhetsbehov är idag föränderliga i sin natur och ställer nya krav från kunder och behovsägare till organisationer att tillhandahålla effektivare och säkrare sätt att lösa problem på, ofta genom verksamhetsutveckling med teknik. Pm3 arbetar efter samverkan mellan verksamhetens behov och teknik från strategisk till operativ nivå genom tydliga roller och mandat med representation från verksamhet och IT. Tillsammans skapar vi i olika nivåer genom pm3 förmågan att organisera och utföra arbetet från behov till effekthemtagning genom ett strukturerat samspel mellan IT- och verksamhetsparter.