Ny ISO-standard prioriterar samverkan

Nu finns en ny standard för leverantörsstyrning som tar samverkan på allvar. Här läggs stor vikt vid relationen samt vilka viktiga förmågor som krävs. Nedan sammanfattar vi huvudbudskapen i ISO 44001 – Affärsrelationer i samverkan och förklarar varför vi hos På AB välkomnar den med öppna armar.

VÄGLEDNING FÖR AFFÄRSRELATIONER I SAMVERKAN

Länge har leverantörsstyrning varit en enkelriktad aktivitet med fokus på kontroll, nyckeltal och uppföljning. Samverkan, alltså relationen mellan parterna, har inte varit prioriterat.  Därmed har en stor potential gått förlorad. Det är först när samverkan går från begrepp till verklighet, som den riktiga nyttan erhålls.

Samverkan är inte något nytt för oss hos På AB. Det är kärnan i vår förvaltningsmodell pm3, väl beprövad i mer än 20 år. Vår erfarenhet är att samverkan ger mycket goda resultat, oavsett om relationen avser verksamhet och it inom en organisation, eller relationer mellan olika organisatoriska parter.

Den nya standarden har ett vidare perspektiv och beaktar alla typer av affärsrelationer. Den visar och förklarar samverkans intressanta styrka, där parterna fokuserar på:

  • Att skapa gemensamma mål för samverkan
  • Att hantera kortsiktiga krav utan att förlora de långsiktiga målen ur sikte
  • Att tillgodose alla intressenters behov för att uppnå gemensamma mål
  • Att stödja relevanta roller för samverkan
  • Att visa respekt och hänsyn till alla parter
  • Att lära från och utbyta erfarenheter
  • Att verka för ständig förbättring

Effektiv samverkan innefattar alltså gemensam målstyrning, att man tar höjd för båda parters intressen och stödjer varandra i leveransen. Här finns också en tydlig beskrivning av de förmågor som behövs för att lyckas. Det handlar om att ta ansvar och visa ömsesidig respekt. Genom samverkan kan idén om kontinuerlig förbättring förverkligas.

I standarden finns en införandemodell för samverkan, som vägleder stegvis och metodiskt.

Vi välkomnar den nya ”ISO 44001 Affärsrelationer i samverkan”, som ger struktur och guidning i leverantörsstyrning.

På AB:s konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer till en ändamålsenlig leverantörsstyrning med samverkan som grund. Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer om leverantörsstyrning generellt eller om du mer specifikt vill ta reda på hur just din organisations leverantörsstyrning kan bli en win-win för alla inblandade parter.