Skapa en trygg miljö för innovationer och stå starka inför framtidens utmaningar

Vad tänker du när du hör ordet innovation? Är det snabbrörliga och häftiga entreprenörsbolag och startup, eller är det innovativa lösningar från stabila organisationer som dyker upp? Innovation kan ske inom en organisation för produkt- och tjänsteutveckling, men innovation kan också vara det som skapar ett helt nytt företag genom startup och entreprenörskap. Oavsett så handlar innovation om att på ett kreativt och nyskapande sätt lösa problem.

Det är ett faktum att globaliseringen och digitaliseringen medför snabbrörliga marknader och nya utmaningar för företag och organisationer. De aktörer som är snabbrörliga, innovativa och entreprenöriella i sina göranden har en större chans att överleva det skifte som sker. För att behålla sin position och vara en betydelsefull aktör, behöver organisationer anamma entreprenöriella och innovativa metoder för hur man tacklar utmaningar. Innovation kan vara en tillgång i ett företag, då möjligheten att utöva innovativa idéer skapar en känsla av ägarskap hos medarbetarna samt en känsla av betydelse och tillit när det kommer till att lösa problem i samverkan med varandra.

Hos våra kunder handlar innovation om att lösa problem, utveckla eller förbättra något. Hitta ett enklare, effektivare eller bättre sätt att jobba på eller erbjuda ny produkt eller tjänst. Vi har sett att de organisationer som uppmuntrar ett innovativt och entreprenöriellt synsätt hos medarbetare, har möjlighet att skapa innovativa lösningar och utveckling av nya tjänster och produkter. Detta stärker inte bara organisationens konkurrensförmåga, utan skapar en tydlig kultur och identitet. Organisationer som tar sig an möjligheten som innovation innebär, kommer klara omvärldens tryck och utmaningar i större utsträckning än de organisationer som väljer bort innovation.

INNOVATION UTAN SYFTE RISKERAR FÖRLORA KOPPLING TILL MARKNADEN

Det finns dock en stor risk när organisationer saknar en tydlig strategi, styrning och mål för innovation. När innovation får styra utan ramverk finns risk att organisationen tappar bort sitt syfte och sin kärna under processen, vilket leder till förlorade affärer eller konkurs.

Avsaknad av tydligt syfte och mål för innovation kommer inte att skapa det mervärde som marknaden efterfrågar. Det är lika viktigt med styrning och samverkan inom innovation som det är inom förvaltning. Många innovativa organisationer försvinner just på grund av brist på styrning och struktur. Vi kan inte enbart ha roligt utan vägledning framåt. Om innovationen inte har ett syfte och en målgrupp kommer den inte vara livsduglig i längden. Därför krävs en tydlig plan, så kallad strategisk innovation, där syfte och mål är formulerat och där organisationen har en plattform för mottagande.

EN STRUKTURERAD ARENA MÖJLIGGÖR KREATIVITET

Vi ser att organisationer som ger möjligheter att testa och utmana innovationer i en trygg miljö lyckas bättre än andra. Detta kan skapas på olika sätt. Vanligast är att organisationen utvecklar en stabil och hållbar plattform för mottagande av idéer och innovationer.  Vidare tas det fram  arenor för granskning, vidareförädling och testning och därefter beslutas det om genomförande och övergång till förvaltning för att säkerställa att innovationen tas om hand. Det behövs tydligt mandat kring frågor som vem det är som äger innovationen och hur den ska integreras i organisationen.

Innovationsarenan måste vara tillåtande och tillgänglig där innovationen sker samt skapa förutsättningar för att öka och behålla innovationskraften och samverkan. Förvaltningen har behov av att länkas samman med innovationsarenorna så att mottagandet av en ny innovation till förvaltningen sker på ett kvalitetssäkert sätt. Den gemensamma styrningen och samverkan skapar en hållbar struktur över tid för att hantera både innovation och förvaltning.

Saknar din organisation en stabil plattform för att testa, klargöra ägarskap för samt ta hand om innovationer? Vill ni ha vägledning i hur ni kan ta nästa steg framåt för att få ut mesta möjliga affärsnytta av organisationens idéer?