Del 3 - Införa och tillämpa pm3: styrbara förvaltningsobjekt

Att införa pm3 innebär att göra en tillämpning av modellen. Beroende på vilka drivkrafter som finns till införandet och hur tillämpningen genomförs kommer effekterna att variera mellan olika organisationer. För vissa organisationer ligger fokus på ordning och reda, medan andra fokuserar på styrning, uppföljning och kontroll på helheten. pm3 kan antingen användas inom delområden eller på helheter. Däremot kan ingen organisation använda pm3 framgångsrikt utan att ändamålsenligt införa och därefter tillämpa modellen utifrån organisationens förutsättningar. Givetvis påverkar det valda syftet både tillämpningens utformning och förändringstakten. Det finns alltså lika många tillämpningar som det finns organisationer. Det här är den tredje av fyra artiklar som presenterar exempel på olika tillämpningar av modellen pm3 samt nyttor, fallgropar och risker med vald tillämpning.

Den höga förändringstakten och den digitala transformation som pågår i samhället visar tydligare än någonsin tidigare att verksamhetsutveckling innebär it-utveckling och it-utveckling innebär verksamhetsutveckling. Då verksamhetens processer mer eller mindre alltid finns inbyggda i och realiseras av it-system är det svårt att vidareutveckla verksamheten utan att detta sker hand i hand med utvecklingen av it-lösningarna. För ett lyckosamt resultat krävs en nära samverkan mellan inblandade verksamhets och it-parter samt processer som kombinerar mål-, handlings- och kontraktsstyrning.

Exempel på tillämpning: Styrbara förvaltningsobjekt

Att styra det samlade stödet till verksamheten. Både verksamhetsprocess/produkt och it inom ramen för objekten som identifierats enligt pm3. Det innebär att det finns tydligt utpekade ansvarsroller i verksamheten med ansvar för den samlade leveransen av stöd till verksamheten med fokus på kund och behov.

Nytta med att införa styrbara förvaltningsobjekt enligt pm3

Förutsättningar för att ändringar i process/produkt/uppdrag får genomslagskraft för ändring i it och vice versa.

Förutsättning för att lyckas med digitaliseringen – olika kompetenser behövs och högre grad av samverkan är nödvändig vilket kan åstadkommas genom samstyrning i objekten. Fokus på hela värdeskapandet till objektverksamheten.

Förvaltningen blir lättrörlig och anpassningsbar till snabbt förändrade behov i objektverksamheten och förändrade förutsättningar i form av kompetenser, lösningar och information

Fallgropar och risker

Här behövs en tydlig relation till process- och kvalitetsledning. En vanlig missuppfattning är att it ska ta över styrningen av verksamhetsutvecklingen eller vice versa när det istället handlar om att flera kompetenser och parter måste samverka i styrningen med fokus på verksamhet och kund.

Säkerställ samverkan

I en ändamålsenlig pm3-tillämpning placeras det samlade stödet (verksamhetskomponenter och it-komponenter) till en viss verksamhet inom ramen för förvaltningsorganisationens ansvarsområde för att säkerställa verksamhetsnytta. Detta tydliggör att pm3 är en reell samverkansmodell mellan verksamhetsparter och it-parter. I pm3 sker styrning genom samverkan. En vanlig missuppfattning är att pm3 i grunden är en centraliseringsmodell, vilket ofta får följden att tillämpningen i praktiken även innebär en centralisering av beslut. Grundtanken i pm3 är i själva verket styrning via samverkan mellan olika linjeorganisatoriska parter.