Hur skapas god samverkansförmåga mellan olika organisationer?

Några av de lärdomar som tydligt framgår från våra samverkansuppdrag där flera organisationer är involverade är vikten av förankring och engagemang från de aktörer som ska samverka, oavsett om det är internt eller externt. God samverkan leder till ökad förmåga att i grupp lösa ett problem. Ibland kanske inte den enskilda aktören har erfarenhet eller förmåga att hitta en lösning, men att någon eller flera i samverkansgruppen har den erfarenhet och kunskap som möjliggör för en lösning som gagnar organisationen. Det är i dialog och samverkan som mervärde skapas, detta ger också grund för insikt och helhetsperspektiv. 1+1=3. 

Trygga samverkan genom förankring

Brist på förankring och medbestämmande hos aktörerna vid utveckling av samverkansprocess och samverkansstöd, leder till minskat engagemang och attitydproblem gentemot den införda processen och de stöd som används. Detta kan i sin tur orsaka friktion och konflikter i samverkansgruppen. Här är det av vikt att förstå nuläget, de befintliga samverkansytorna, de berörda aktörernas behov och attityder, att hitta rätt samverkansstöd utifrån organisationens behov. Detta sätts sedan ihop i en samverkansprocess utifrån berörda aktörers engagemang och på så sätt tryggas förankring och ökad samverkan.

Om aktörerna är väl förberedda på förändringen minskar risken för missförstånd, irritation och dåligt samarbete. Vi ser att en framgångsfaktor var att låta en aktör äga frågan, men att utvecklingen av processer och samverkan ska ske med alla inblandade. Det bidrar till att skapa ett gott samverkansklimat mellan aktörer med tydliga mandat och ansvarsområden.

Ledning genom förändringen

Alla samverkansuppdrag innehåller någon form av förändring, för någon. Framgångsfaktorer från våra uppdrag visar att när stort engagemang från ledning och tydlig förankring mellan berörda aktörer och beslutsnivåer finns etablerade i förändringsfasen finns goda förutsättningar för ett lyckat samverkansarbete.
Vi har också sett att kultur och attityder bland samverkande aktörer är faktorer som påverkar samverkansförmågan. Missbedömningar i prioritering av möten samt negativt bemötande mellan aktörer ger effekter som påverkar affärsrelationerna negativt. Här behöver de samverkande aktörerna ledning i förändring. När arbetsgrupper och aktörer förstår att det är genom att stötta varandra som de kan jobba tillsammans som en enhet, blir samverkan enklare och mer motiverande. Framträdande aspekter att hantera är de mjuka värdena som känslor och attityder, samt psykologiska och sociala faktorer i gruppdynamik, innan god och ökad samverkansförmåga uppstår.

Står ni inför en situation där ni vill eller kanske måste samverka med en annan organisation? Välkommen att kontakta oss som är experter på styrning och samverkan, om ni är i behov av stöd.