Förändringsledning i en tid av förändring

Av: Li Zakrisson, På AB. Som samhället ser ut så möter vi löpande förändringar i både organisation, teknik och människa. Det är en slags rörlighet som vi inte är vana att befinna oss i. Vi kan träna oss på att fatta beslut baserat på rörligheten men det kräver kunskap, mod och handlingskraft. Här kommer några tips för att framgångsrikt arbeta med förändringsledning i en tid av just förändringar.

Förändringsledning är en metod för att hantera förändringar på ett organiserat och effektivt sätt, med fokus på att minimera motstånd, maximera acceptans och säkerställa att förändringen implementeras på ett hållbart sätt. Sett till tillämpningarna kan man konstatera att förändringsledning är något som nu mer sker frekvent inom våra organisationer.

Men hur gör man för att lyckas, enskilt och gemensamt för organisationens bästa? Det kan vara svårt och utmanande att jobba med förändring inom ramen för gamla och invanda strukturer, organisationens kultur och inte minst i beroende av externa påverkansfaktorer.

Några tips för att lyckas

 

Definiera och hantera grad av förändring.

I vissa fall kanske det är en enklare justering, men det är mer vanligt med en övergripande förändring. Grad av förändring kräver olika insatser. Gör en plan som är förankras hos ledning och medarbetare.

Ledningens engagemang

Oavsett om det är du eller ledningen som initierat förändringen så behöver ledningen vara delaktiga. Dels som ambassadörer, dels för relationen mellan förändringen och styrning samt uppföljning.

Verkställa förändringen

Oavsett grad av förändring räcker det inte med att tänka annorlunda, man måste också agera annorlunda. Organisationen kan möta mycket motstånd när saker och ting förändras, av både anställda och omvärlden.

Motivationsglappet

Det är inte ovanligt att en organisation hamnar i motivationsglappet när en förändring ska göras. Ledningen har en syn på saken, operativa mellanchefer en annan och de anställda en tredje. Skapa utrymme för diskussioner och debatt i tidigt skede.

Kommunikation

Om repetition är kunskapens moder är kommunikation förändringsledningens moder. Säkerställ att kommunikationen aldrig stannar av. Har du inga nyheter att berätta om förändringen, säg det. Har ni skapat framgång, säg det. Har du mött hinder och utmaningar, säg det.

 

Exempel på tillämpningar av förändringsledning

 

Organisationsförändringar - Vid omorganisationer, sammanslagningar, förvärv eller avyttringar av företag.

Teknologi och IT-förändringar - När nya system eller teknologier implementeras eller när befintliga system uppgraderas.

Kulturella förändringar - När det behövs en förändring i företagskulturen för att bättre passa företagets mål eller värderingar.

Processförbättringar - För att effektivisera eller förbättra befintliga arbetsprocesser.

Strategiska initiativ - När organisationen genomför strategiska förändringar för att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden eller för att uppnå nya affärsmål.

Ledarskapsförändringar - Vid byte av ledarskap på hög nivå eller när ledarstilar behöver anpassas för att möta nya krav.

Krishantering - För att hantera och återhämta sig från kriser eller oväntade händelser som påverkar verksamheten.