Web shop

Use the form below to choose your products and quantity.

Available literature

pm3 Modellbeskrivning 2019

1.095,00 kr + frakt 40 kr

pm3 Modellbeskrivning 2019

1.095,00 kr + frakt 40 kr

pm3 modellbeskrivning syftar till att nå ökad kunskap och förståelse om vad förvaltning enligt pm3 innebär. I modellbeskrivningen för pm3 beskriver vi bland annat grundsynen på förvaltningsverksamhet, det affärsmässiga perspektivet och samtliga modellkomponenter. Här definieras även de mest centrala begreppen och rollerna.

En ny version av pm3 lanseras årligen. pm3 2019 släpptes den 14:e december 2018.

Mer information

Vikt: 190 g

pm3 Model description 2018

1.095,00 kr + frakt 40 kr

pm3 Model description 2018

1.095,00 kr + freight 40 kr

In the model description for pm3 we describe among other things the basic perspective on maintenance activities, the business-like attitude and behavior as well as the four model components. The most important concepts and roles are also defined and described.

A new version of pm3 is released every year. The english version of pm3 2018 was released 24 February 2018.

More information

Weight: 190 g

Grunderna i pm3

200 kr + frakt 40 kr

Grunderna i pm3

200 kr + frakt 40 kr

Syftet med boken Grunderna i pm3 är att beskriva de principer och ställningstaganden som ligger till grund för modellen. Boken besvarar även de vanligaste frågorna om pm3 och reder ut begrepp som till exempel förvaltningsobjekt, förvaltningsorganisation och förvaltningsplan.

Boken har det enskilda förvaltningsuppdragets perspektiv i fokus men ger också hänvisningar till hur pm3 kan skalas upp och tillämpas i ett portföljstyrningsperspektiv.

Mer information

Vikt: 90 g

Basics of pm3

200 SEK + freight 40 kr

Basics of pm3

200 SEK + freight 40 kr

Our purpose with the book “The Basics of pm3” is to describe the principles and standpoints as the basis for the model. The book also answers the most common questions about pm3 and untangles concepts such as the maintenance management object, maintenance management organisation and maintenance management plan.

The book has particular maintenance management assignment perspective in focus, but also gives references to how pm3 can be scaled up and applied in a portfolio management perspective.

More information

Weight: 90 g

Styrbar systemförvaltning

300 SEK + frakt 40 kr

Styrbar systemförvaltning

300 SEK + frakt 40 kr

Malin Nordströms doktorsavhandling Styrbar Systemförvaltning, som lades fram och godkändes vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet, i april 2005. Många organisationer som använder it-system i sin verksamhet bedriver också någon form av systemförvaltningsverksamhet. Någon eller några aktörer har till uppgift att kontinuerligt vidmakthålla och vidareutveckla organisationernas verksamhet med hjälp av it-system. Avhandlingen belyser hur detta arbete har gått till och hur det bör organiseras för att öka styrbarheten i systemförvaltningsverksamheter. 


Mer information

Vikt: 719 g

Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning

300 SEK + frakt 40 kr

Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning

300 SEK + frakt 40 kr

Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning (2007) är en bok av Malin Nordström och Tommy Welander som syftar till att öka förståelsen för styrbar systemförvaltning. Boken är en uppföljare till författarnas andra bok Affärsmässig Systemförvaltning. Med hjälp av nya forskningsresultat och praktisk erfarenhet har författarna vidareutvecklat referensmodellen Affärsmässig Förvaltningsstyrning till förvaltningsstyrningsmodellen pm3. I boken får du bland annat reda på vad en förvaltningsverksamhet är, vad ett affärsmässigt perspektiv på förvaltning innebär samt hur man skapar effektiva förvaltningsobjekt och tydliga förvaltningsuppdrag.

Mer information

Vikt: 263 g

PÅSYN 005A – .se ur ett systemförvaltningsperspektiv

200 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN 005A – .se ur ett systemförvaltningsperspektiv

200 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN:005A (2007) handlar om hur man med hjälp av pm3 kan åstadkomma en styrbar förvaltning av förvaltningsobjekt som innehåller webbplatser. När påsynen publicerades hade vi etablerat ett 30-tal förvaltningsobjekt som innehållit webbplatser och i rapporten beskriver vi våra erfarenheter och slutsatser från dessa. Vi gör också några teoretiska matchningar och ger även förslag till vidare kunskapsutveckling inom området.

Mer information

Vikt: 145 g

PÅSYN 007A - Affärsmässig förvaltningsobjektsarkitektur

300 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN 007A - Affärsmässig förvaltningsobjektsarkitektur

300 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN:007A är skriven av Malin Nordström och beskriver den kunskapsutveckling som föregått vidareutvecklingen av pm3 till en IT-governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling. Rapporten beskriver således hur man kan åstadkomma en samlad ledning och styrning för en organisations totala mängd förvaltningsobjekt. Resultaten som presenteras i rapporten baserar sig på fallstudier, prövningar av delresultat samt litteraturstudier. Ett stort tack till medlemmarna i Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning för samverkan i dessa frågor.

Mer information

Vikt: 216 g

PÅSYN 008A – Förvaltning av it-infrastruktur

300 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN 008A – Förvaltning av it-infrastruktur

300 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN:008A (2010) är skriven av Malin Nordström och Majda Dervisevic. I rapporten beskrivs resultaten från en studie kring förvaltning av it-infrastruktur, samt deras erfarenheter av att implementera pm3 på it-infrastruktur.

Bakgrunden till rapporten är att På AB under den senaste 5-årsperioden innan påsynen publicerades hade fått en ökad efterfrågan på att organisera förvaltning av it-infrastruktur. Många organisationer vill numera skapa en spårbarhet mellan drift och förvaltning även för it-infrastrukturen. Detta innebär att vi vidarefört våra teorier om affärsmässig förvaltningsstyrning till delvis nya domäner.

Mer information

Vikt: 187 g

PÅSYN 009A – ITIL och pm3

300 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN 009A – ITIL och pm3

300 SEK + frakt 40 kr

När vi arbetar med förvaltning av it-infrastruktur i olika organisationer kommer vi ofta i kontakt med ramverket ITIL. PÅSYN:009A (2010) beskriver hur pm3 och ITIL kan kombineras för att få ett kraftfullt styrmedel för såväl it-infrastruktur som mer verksamhetsnära förvaltningsobjekt.

Rapporten är skriven av Magnus Lundeberg och Malin Nordström. Magnus har arbetat som organisationskonsult och förändringsledare hos På AB och har fördjupat sig i kombinationen av ITIL och pm3. Rapporten bygger till stor del på en presentation som Magnus genomfört i Dataföreningens regi. Uppskattningsvis har ca 300 personer lyssnat, bekräftat och kritiserat slutsatserna i rapporten.


Mer information

Vikt: 145 g

PÅSYN 010 – Förvaltningens guide till affärsmässighet

300 SEK + frakt 40 kr

PÅSYN 010 – Förvaltningens guide till affärsmässighet

300 SEK + frakt 40 kr

Påsyn 010 (2012) vänder sig till dig som arbetar med pm3 och vill att din förvaltningsorganisation ska anamma det affärsmässiga perspektiv som pm3 baseras på. Denna guide besvarar några av de vanligaste frågorna kring affärsmässighet och tar med dig till ett antal sevärdheter i den affärsmässiga organisationen. Författaren Tommy Welander delar under guidens gång med sig av sina erfarenheter och hans syn på affärsmässighet efter 40 års erfarenhet av affärer.

Mer information

Vikt: 245 g

Order form

  • Please enter a number from 1 to 10000.
  • [gfRepeater-remove]
  • -+