Modellen pm³

Vad är pm³?

pm3 är en modell för förvaltningsstyrning och portföljstyrning. Det betyder att pm3 både kan användas till att skapa ordning och reda i det enskilda förvaltningsuppdraget samt för att hantera organisationens totala uppdragsportfölj avseende förvaltning och utveckling. pm3 står för På maintenance management model. pm3 ägs, förvaltas och utvecklas av På AB utifrån praktisk erfarenhet i konsultuppdrag kombinerat med akademisk forskning. Idag är pm3 en de facto standard för förvaltningsstyrning i Sverige.

pm3 består av fyra modellkomponenter som kan tillämpas både för portfölj- och objektstyrning:

vad-ar-pm3-blomma-colored2
Objektstyrning

Effektiva förvaltningsobjekt
Effektiva förvaltningsobjekt delas in och avgränsas efter verksamhetens bedrivande, innehållande en kombination av verksamhets- och IT komponenter paketerade som förvaltningsprodukter.

Tydliga förvaltningsuppdrag
För att uppnå tydliga förvaltningsuppdrag beskrivs uppdraget i en förvaltningsplan med ett verksamhetsnära och IT-nära perspektiv på vidmakthållande och vidareutveckling. Uppdraget beskrivs i form av mål för att klargöra vad är som ska uppnås.

Affärsmässiga förvaltningsorganisationer
En affärmässig förvaltningsorganisation bygger på tydliga roller och mandat mellan verksamhets- och IT parter. I en affärsmässig förvaltningsorganisation har man ett gemensamt uppdrag med fokus på sina respektiva områden.

Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser.
För att styra förvaltningsuppdraget använder pm3 processbeskrivningar som klargör hur styrningen ska genomföras av förvaltningsorganisationens olika ansvarsroller.

Portföljstyrning

Verksamhetsorienterad FOA
Effektiva förvaltningsobjekt beskrivs i en verksamhetsorienterad förvaltningsobjektarkitektur (FOA)

Styrbar förvaltningsportfölj
I förvaltningsportföljen är organisationens samlade mängd förvaltningsuppdrag beskrivna. Förvaltningsportföljen tillsammans med utvecklingsportföljen utgör den samlade uppdragsportföljen i en organisation.

Interorganisatorisk styrstruktur
Med FOA:n som grund kan en interorganisatorisk (gränsöverskridande) styrstruktur konstrueras som stipulerar styrning på olika nivåer.

Synkroniserade styrprocesser
För en styrbar förvaltningsverksamhet ska den årliga portföljstyrningsprocessen vara synkroniserad med ordinarie budget och/eller verksamhetsplaneringsprocess. Förvaltningsstyrning är även en naturlig del av organisationens verksamhetsplanering.